Oturum Aç

 Hakkımızda


Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Aile Hekimliği, birey, aile ve toplum sağlığına katkıda bulunmak üzere, çocukluk, ergenlik, erişkinlik ve ileri yaş gibi yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, cinsiyet, yakınma, hastalık gibi herhangi bir ayrım yapmaksızın, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile karşılaşılabilecek tüm sağlık sorunlarının erken tanı, tedavi, izlem ve rehabilitasyonuna yönelik olarak, tıp etiği ilkeleri ile uyum içinde nitelikli, kanıta dayalı bir sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumları edinmiş olmayı gerektiren bir uzmanlık dalıdır.

Her yaş grubundaki hastaya ve ailesine, hastalıkta ve sağlıkta, yakınmanın şeklinden bağımsız, sürekli, kapsamlı ve kişisel bakım sağlayan bu konuda uzmanlaşmış doktora Aile Hekimliği Uzmanı denir. Hastaya karşılıklı güvene dayalı bir ilişki kurar. Hastalıklardan korunma ve erken tanı aile hekiminin ana görevidir. Aile dinamikleri, insan ilişkileri, danışmanlık ve psikoterapi konularından yararlanır. Devamlılık, kapsamlılık, kişisellik, hastalıklardan korunma, erken tanı ve tedavi, bireye toplumsal yaklaşım özelliklerinden bazılarıdır. Aile hekimliği kişi ve ailesine, sürekli ve kapsamlı sağlık bakımı sağlayan uzmanlık dalıdır. Biyolojik, klinik ve davranışsal bilimleri birleştirecek genişliktedir. Bu hizmet için özel eğitim almış olmalıdır. Aile Hekimliği disiplini, sağlık hizmeti sunumunda bireyin yanı sıra daha geniş anlamda topluma karşı sorumlu olduğunu da kabul eder. Sağlık sorunları, bedensel, ruhsal, toplumsal ve kültürel boyutları ile ele alınır ve tüm bu boyutlara göre aile hekimi tarafından eş zamanlı olarak değerlendirilerek uygun çözümler üretilir. Aile hekimi, koruyucu hekimlik yaklaşımıyla, hastaların sağlık bilincini artırmak için de çalışır.  

Aile Hekimliği Disiplininin ve Anabilim Dallarının kurulmasıyla birlikte birinci basamak hastalara kapsamlı ve bütüncül yaklaşım konusunda bilimsel çalışmalar ve eğitim yapılmaya başlanmıştır. Bilimsel hedefimiz, hem öğrencilerimizin, hem de araştırma görevlilerimizin birinci basamak hastalarına kanıta dayalı en uygun tanı ve tedavi yöntemlerini kullanmalarını sağlamak, koruyucu hekimlik bilincini ve becerilerini, birinci basamak hizmetlerinin geliştirilmesi yönünde bilimsel çalışmalar yapabilme becerileri kazandırmaktır. Toplumsal hedefimiz başvuran hastalarımızın her yönlü değerlendirmelerini yaparak bir aile sıcaklığında huzur ve sağlıklarına kavuşturabilmektir.​​


Klinik Tanıtımı;

Günümüz yaşam koşullarında stres, çevre kirliliği, yanlış beslenme alışkanlıkları ve altta yatan genetik faktörlerin de etkisiyle toplumumuzda sağlıksız bireylerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Hastalıkların erken tanı ve genel takibinde hastaları başta koruyucu ve bilgilendirici, gerektiğinde takip ve tedavi edici bir tıp disiplininin hayatımızı sağlıkla idame ettirmemizdeki önemi açıktır. Hastanemizin Aile Hekimliği Bölümünde hastaya biyolojik, psikolojik ve sosyal olarak bir bütün halinde yaklaşarak, önlenebilir hastalıkların danışmanlığı ve erken tanısı, edinilmiş akut ve kronik hastalıkların tedavisi ve takibi hizmetleri Aile Hekimliği Polikliniklerimizde dalında uzman hekimlerimiz tarafından sunulmaktadır. Bu kapsamda,

  1. ​Primer korumaya yönelik önleyici ve koruyucu hizmetler,
  2. Sekonder korumaya yönelik tedavi edici hizmetler,
  3. Tersiyer korumaya yönelik komplikasyonların azaltılmasına yönelik hizmetler yer almaktadır.


Tarihçe;

Aile hekimine olan gereksinim ilk kez 1923 yılında Francis Peabody tarafından gündeme getirilmiş ve Francis Peabody, tıp bilimlerinde oluşan aşırı uzmanlaşma sonucu hastaların ortada kaldığını ve kapsamlı ve kişisel sağlık hizmeti veren bir uzmanlık dalının gerekliliğini vurgulamıştır. Kapsamlı ve kişisel hizmet verebilecek aile hekimliğinin gelişmesi ve yaygınlaşması 1950'lerde başlamıştır. Ancak aile hekimliğinin, İngiltere'de, ayrı bir uzmanlık dalı olarak tanınması 1965 yılında oldu.1966 yılında American Medical Association (Amerikan Tıp Birliği) tarafından Milis Raporu ve Willard Raporu olarak bilinen iki raporun yayınlanması sonucu birincil bakım konusunda çalışan, yeni bir uzmanlık dalı olan "Aile hekimliği" tanınmıştır 1969 da "Amerikan Aile Hekimliği Board" u (ABFP) oluştu ve aile hekimliği uzmanlığı doğmuş oldu.1978 yılında yapılan Alma Ata Konferansı'nın çok önemli sonuçlarından birisi de dünya ülkelerine çağdaş tıp anlayışının bir sonucu olarak "2000 Yılında Herkese Sağlık" başlığı altında toplanan bir kısım hedefler ve stratejiler ve hedefler gösterilmiş olmasıdır.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Aile Hekimleri Örgütü'nün (WONCA) imzasının olduğu Alma Ata Konferansı Sonuç Bildirgesinde, Aile Hekimliği bir uzmanlık dalı olarak tanınmış, her ülkede mezuniyet sonrası Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi verilmesi kararlaştırılmıştır. Türkiye'de bu uzmanlık alanı 1983 yılında Tababet Uzmanlık Tüzüğü'nde Aile Hekimliği olarak belirlenmiş ve 1985 yılından bu yana toplum sağlığındaki bu temel alanın uzmanlarının eğitimlerine başlanmıştır.

Aile Hekimliği genel sağlık hizmetlerine odaklanan uzmanlık alanıdır. Aile Hekimliği tıp disiplini özellikle tüm topluma daha etkin, kapsayıcı ve üst düzeyde hizmet sunmanın öneminin ön plana çıkmasıyla tüm dünyada kabul gören yeni bir uzmanlık olarak yaklaşık 30 yıldır ülkemizde biyopsikososyal bütülcül yaklaşımı ile hizmet vermektedir.

Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesin'de 2013 yılında kurulan Aile Hekimliği Anabilim Dalının hekim kadrosu, 1 Doçent ve 1 Uzmandan oluşmaktadır. Üç yıllık AHU(Aile Hekimliği uzmanlığı) eğitiminin 18 ayı Dahiliye, Çocuk Hastalıkları, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Psikiyatri ana branşlarında, diğer 18 ayı ise Aile Hekimliği Anabilim Dalın'da tamamlanmaktadır. Kuruluşundan bu yana bir uzman hekimimiz mezun olmuştur. Biri kıdemli, dört asistanımızla eğitimlerimize devam etmekteyiz. Anabilim dalımız rehberliğinde SAHU(Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlığı) eğitimleri de mevcuttur. Hem AHU hem SAHU öğrencilerimizin her iki haftada bir rutin eğitimleri Anabilim dalımızca ve diğer Anadal hekimlerince sağlanmaktadır.  Başta Tıp fakültemiz olmak üzere tüm sağlık bölümlerine de ders vermekteyiz.

Aile Hekimliği Kliniğimizde 2 Adet poliklinik odamız bulunmaktadır. Her bir poliklinikte günlük ortalama 50-60 hastaya hizmet vermekteyiz. Hastalara 10 dk arayla randevu verilmektedir. Yanısıra Bezmialem öğrecilerinin tamamının ilk muayenesini kapsayan Medikososyal Polikliği de Anabilim dalımız kapsamında hizmet vermektedir.

Misyonumuz, Aile Hekimliği alanı ile ilgili her konuda toplumda var olan hastalıkların insidans ve prevalansını dikkate alarak; hizmette sürekliliği, kapsamlı hizmeti, sağlık hizmetlerinde koordinasyonu, toplum sağlığını, koruyucu hekimliği ve aile bütünlüğünü ön planda tutan karşılıklı güven ve saygıya dayanan hasta – hekim ilişkisini odaklayan  hekimler yetiştirmektir.